Doelmatige zorg

De zorg die Coöperatie BQR-zorg u.a. levert wordt geleverd door een deskundig, bevoegd en bekwaam wijkverpleegkundig team. Dit team bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden die generalistische zorg leveren waar het kan en specialistische zorg leveren of organiseren waar het moet. De wijkverpleegkundige kan en krijgt de ruimte om dit team vanuit vakinhoudelijke kennis te coachen ten behoeve van de klant thuis, maar ook in de samenwerking met andere zorgverleners in de 0e, 1e en 2e lijn en langdurige zorg.

Coöperatie BQR-Zorg u.a. monitort de inzet van doelmatige zorg. De wijkverpleegkundige zorg is gericht op ‘positieve gezondheid’, dat wil zeggen: het vergroten van kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van klanten. Wij kijken kritisch welke preventie, welke ondersteuning (evt. professioneel) en welke (mantel)zorg er nodig. Ook met het oog op een doelmatige inzet van mensen en (financiële) middelen. De wijkverpleegkundige intervenieert tijdig als zorg vanuit de Zorgverzekeringswet nog niet nodig is en zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) eerst ingezet kan worden of dat ze de klant er toe kan geleiden naar een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie die dan meer passend is.

De (wijk)verpleegkundigen en (wijk)verzorgenden zijn in het team bewust bezig het onderhouden van contacten met huisarts, ziekenhuis en de apotheek. Hoe beter de samenwerking met de apotheek, hoe korter de lijnen met het ziekenhuis en het sociaal domein hoe meer er sprake kan zijn van kwalitatief goede én doelmatige zorg.

Indien de kennis en kunde van de wijkverpleegkundige op een specifiek onderdeel niet voldoende is, wordt tijdig de juist deskundigheid geconsulteerd of ingezet. De zorgstandaarden en kwaliteitsstandaarden in de beroepsgroep zijn hiervoor de leidraad. Alle belangrijkste is dat de klant een vast en deskundig aanspreekpunt heeft voor al zijn vragen omtrent zijn hulpverlening.