Klachtenregeling

Klachtenprocedure
Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg uit 2015 is iedere zorgondernemer verplicht ‘een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen. Vanaf 01-01- 2016 is de Wkkgz van kracht, deze wet verplicht dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van cliënt klachten.

Klachtenfunctionaris
Ondanks dat de aangesloten zorgaanbieders van BQR-Zorg hun best doen de zorg/begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat een cliënt (of diens naaste/mantelzorger) niet tevreden is. Wanneer hier sprake van is en er geen bevredigende oplossing of afhandeling heeftplaatsgevonden met de zorginstelling, kan men zich wenden tot de klachtenfunctionaris van

Coöperatie BQR-Zorg U.A.: I.J.D. Querner. De klachtenfunctionaris neemt elk signaal zorgvuldig in behandeling en ondersteunt de cliënt daar waar nodig. ​

Contactgegevens klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionaris is bereikbaar via de telefoon, per post of per e-mail.
Telefoon klachtenfunctionaris:    06 10 00 45 94
E-mail klachtenfunctionaris:        klacht@bqr-zorg.nl
Postadres klachtenfunctionaris:  Wedderstraat 1, 9541 ED Vlagtwedde

Coöperatie BQR-Zorg U.A. (en alle leden) zijn aangesloten bijeen onafhankelijke geschillencommissie.
De onafhankelijke geschillencommissie heeft de taak het geschil te begeleiden en tot een oplossing te brengen. Het oordeel van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend.