Medezeggenschap

Wanneer u of uw naasten aanbevelingen of adviezen hebben voor onze organisatie die de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren, dan horen we dat graag. Wij hechten veel waarde aan de feedback die wij ontvangen van cliënten en naasten. Dit is input voor onze verbeterplannen. Wij communiceren graag ook interactief, hetgeen betekent in wisselwerking en elkaar beïnvloedend. Voor het doen van aanbevelingen, waarderingen, verbeterpunten ofwel anderszins kunnen u en uw naasten zich richten tot:
1. Zorgkaart Nederland klik hier.
2. Facebook. Klik hier om op onze facebook pagina te komen. Eveneens kunt via facebook messenger interactief communiceren.
3. Onze cliëntenraad in oprichting via de e-mail: info@bqr-zorg.nl. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om te mailen, dan kunt u ons kantoor bellen via 0599 31 20 60.

Cliëntenraad
Wat is een cliëntenraad?
De cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben, dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Waarom een cliëntenraad?
Cliënten en cliëntenraden hebben invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad is namelijk de enige binnen de zorg- en dienstverlening die kan praten vanuit de ervaring van cliënten.

Medezeggenschap cliënten in de zorg
Als cliënt of patiënt van een zorginstelling kunt u meepraten over het beleid van uw instelling. Dit kan via de cliëntenraad.

Cliëntenraad zorginstelling
De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten. De zorginstelling verstrekt de cliëntenraad tijdig en, desgevraagd, schriftelijk alle inlichtingen en gegevens die voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig heeft. In de cliëntenraad zitten cliënten, maar ook vertegenwoordigers van het cliëntenbelang zoals familieleden van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad.

Rechten Cliëntenraad
Om goed te kunnen functioneren heeft een cliëntenraad een aantal rechten. Dat zijn:

Recht op informatie
De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die deze voor zijn taak nodig heeft.

Recht op overleg
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

Recht om te adviseren
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

Recht van enquête
Een zorginstelling die een stichting of een vereniging is, of in ons geval een coöperatie, neemt in haar statuten een cliëntvertegenwoordigend orgaan op die zij het recht van enquête geeft. De zorginstelling kan daarvoor niet alleen de cliëntenraad aanwijzen, maar ook een ander cliëntvertegenwoordigend orgaan. Bijvoorbeeld een cliëntenorganisatie. Via het enquêterecht kan dit orgaan de Ondernemingskamer vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid in een zorginstelling.

Wetgeving medezeggenschap in de zorg
Medezeggenschap van cliënten in de zorg is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Zorginstellingen met verplichte cliëntenraad
Instellingen voor gezondheidszorg, maatschappelijke zorg of verslavingszorg moeten een cliëntenraad hebben. Dit geldt eveneens voor Coöperatie BQR-Zorg. De cliëntenraad zal, indien en voor zover dat binnen de mogelijkheden van de Coöperatie BQR-Zorg ligt, conform de (Wmcz) worden opgericht en samengesteld. Jaarlijks zal de coöperatie verslag uitbrengen op de wijze waarop aan de Wmcz uitvoering is gegeven. Een afschrift hiervan kunt u altijd bij ons opvragen.

Informatie en advies aanvragen over cliëntenraad en medezeggenschap
Wilt u als lid van een cliëntenraad advies over medezeggenschap en belangenbehartiging? Neem dan contact op met een van de steunpunten of koepelorganisaties voor cliëntenraden (bijv. LOC, LSR, NCZ of KansPlus). Ook cliënten van een zorginstelling kunnen hier terecht voor informatie en advies zorgverlening en patiëntenrechten.

Patiënt dichter bij besluitvorming zorginstelling
Patiënten krijgen meer te zeggen over het beleid van zorginstellingen. Cliënten kunnen op deze manier S.M.A.R.T. (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) meedenken over de organisatie van de zorgverlening. Dat staat in het wetsvoorstel medezeggenschap cliënten zorginstelling 2018 dat op 20 december 2017 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Wij zoeken mensen voor onze cliëntenraad. Heeft u belangstelling dan horen wij dat graag. U kunt een e-mail sturen naar info@bqr-zorg.nl. Wij nemen dan contact met u op. Uiteraard kunt u nú al, zoals hierboven aangegeven, via facebook messenger uw feedback met ons delen.