Privacy en geheimhouding

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Met AVG krijgt u meer rechten als het gaat om te weten welke gegevens van hen verzameld zijn, hoe lang die worden bewaard en aan welke derden deze gegevens worden verstrekt. U krijgt de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van cliënten, leden en medewerkers is een kenmerk van open en transparante organisaties, die werken vanuit vertrouwen en bereid zijn rekenschap af te leggen naar hun relaties en hun omgeving.

Binnen BQR-Zorg hebben alle medewerkers te maken met een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat ze alleen over de zorg mogen spreken met de mensen die bij u betrokken zijn (uw contactpersoon, huisarts, medisch specialist). Hier dient u ook toestemming voor te geven, alvorens er over gecommuniceerd mag worden. Dit geldt ook voor uw persoonlijke gegevens.

Hoe BQR de openheid en transparantie heeft vormgegeven, kunt u hier verder over lezen in het privacy verklaring: Privacy verklaring Coöperatie BQR-zorg u.a. versie 1.1 10102019. Want, u heeft het recht om uw gegevens in te zien en om deze zo nodig te verbeteren dan wel op te eisen.