Zorg op maat

Bij BQR is veel mogelijk.

Ieder mens is anders. We willen de zorg zo goed mogelijk afstemmen op ieders persoonlijke situatie, naar aanleiding van wensen en behoeften. Wat u belangrijk vindt in het leven staat centraal. Dit kan van invloed zijn op de zorg. Denk hierbij aan het type medicatie, de manier van toedienen en het plannen van zorgmomenten. Ook om u goede tips te kunnen geven, moeten zorgprofessionals weten wat u graag doet, waar u tegen aan loopt en waar u voor staat. Zorg op maat is alleen mogelijk, wanneer dit inzichtelijk is. Wij streven er daarom ook naar om de zorg te leveren die bij de individuele zorgvrager past.

In ons zorgaanbod zetten we de best beschikbare en passende zorgverleners in bij de wensen van de zorgvrager. Daarbij werken we doelgericht aan de hand van een zorgplan. Wij leveren daarbij zorg op maat wat past bij uw referentiekader, etniciteit en culturele en religieuze normen en waarden. BQR-Zorg bewaakt de voortgang van gestelde doelen en de kwaliteit van passende zorg. Bij het te behalen resultaat onderzoeken we de mogelijkheden tot ondersteuning van de cliënt met mantelzorger(s) en/of vrijwilligers. De doelen en de te ondernemen acties worden dan vermeld in het zorgplan.

Zorgplan
Bij Coöperatie BQR wordt er altijd, vóórdat de zorg ingezet wordt, door een HBO (5) Wijkverpleegkundige een zorgplan opgesteld. In het Zorgplan staat waar u hulp bij nodig heeft en hoe dit kan worden ingevuld. Daarnaast beschrijft het zorgplan welke soort zorg en begeleiding (wellicht met inzet van mantelzorger en vrijwilligers) u mag verwachten van BQR-Zorg.

Zorgovereenkomst
BQR-Zorg sluit met u, als zorgvrager, een zorgovereenkomst af. In deze overeenkomst zijn uw rechten en plichten vastgelegd. Ook worden de rechten en plichten van BQR-Zorg vastgelegd, dus alle ZZP-ers van BQR-Zorg die zorg aan u verlenen.

De overeenkomst gaat in op de eerste dag wanneer u zorg ontvangt. U of uw vertegenwoordiger ontvangt voor de eerste dag van zorgverlening een overeenkomst. Zo kunt u vooraf al de inhoud hiervan lezen.