‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Informatie voor zorgkantoren / verzekeringsmaatschappijen

De zorg van Coöperatie BQR-Zorg u.a. wordt geleverd door een deskundig, bevoegd en bekwaam wijkverpleegkundig team. Dit team bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden die generalistische zorg leveren waar het kan en specialistische zorg leveren of organiseren waar het moet. De wijkverpleegkundige kan en krijgt de ruimte om dit team vanuit vakinhoudelijke kennis te coachen ten behoeve van de klant thuis, maar ook in de samenwerking met andere zorgverleners in de nulde-, eerste- en tweedelijnszorg en in de langdurige zorg.

Doelmatige zorg

BQR-Zorg monitort de inzet van doelmatige zorg. De wijkverpleegkundige zorg is gericht op ‘positieve gezondheid’, dat wil zeggen: het vergroten van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van klanten. Wij kijken kritisch wat er nodig is aan preventie, ondersteuning (eventueel professioneel) en (mantel)zorg. We hebben oog voor een doelmatige inzet van mensen en (financiële) middelen. De wijkverpleegkundige intervenieert tijdig als zorg vanuit de Zorgverzekeringswet nog niet nodig is en eerst zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ingezet kan worden. Ook bekijkt ze of ze de klant kan geleiden naar een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg), als dat meer passend is.

Samenwerking

De (wijk)verpleegkundigen en (wijk)verzorgenden onderhouden contacten met huisarts, ziekenhuis en de apotheek. Hoe beter de samenwerking, hoe korter de lijnen, ook met het ziekenhuis en het sociaal domein. Dat vergroot de kans op kwalitatief goede én doelmatige zorg.

Als de kennis en kunde van de wijkverpleegkundige op een specifiek onderdeel niet voldoende is, wordt tijdig de juiste deskundigheid geconsulteerd of ingezet. Leidraad hierbij zijn de zorgstandaarden en kwaliteitsstandaarden in de beroepsgroep. Het allerbelangrijkste is dat de klant een vast en deskundig aanspreekpunt heeft voor al zijn vragen over zijn hulpverlening.