‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Informatie voor zorgkantoren / verzekeringsmaatschappijen

De zorg van Coöperatie BQR-Zorg u.a. wordt geleverd door een deskundig, bevoegd en bekwaam wijkverpleegkundig team. Dit team bestaat uit (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden die generalistische zorg leveren waar het kan en specialistische zorg leveren of organiseren waar het moet.

De wijkverpleegkundige kan en krijgt de ruimte om dit team vanuit vakinhoudelijke kennis te coachen ten behoeve van de klant thuis, maar ook in de samenwerking met andere zorgverleners in de nulde-, eerste- en tweedelijnszorg en in de langdurige zorg. Wij werken er zoveel mogelijk aan mee om de zorg mensgericht, houdbaar en duurzaam te houden en te maken. Veerkracht en het creëren van mogelijkheden om zo de zorg te versterken, zijn daarbij van groot belang.

Doelmatige zorg

BQR-Zorg monitort de inzet van doelmatige zorg. De wijkverpleegkundige zorg is gericht op ‘positieve gezondheid’, dat wil zeggen: het vergroten van de kwaliteit van leven en de zelfredzaamheid van klanten. Wij kijken kritisch wat er nodig is aan preventie, ondersteuning (eventueel professioneel) en (mantel)zorg. We hebben oog voor een doelmatige inzet van mensen en (financiële) middelen. De wijkverpleegkundige intervenieert tijdig als zorg vanuit de Zorgverzekeringswet nog niet nodig is en eerst zorg vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) ingezet kan worden. Ook bekijkt ze of ze de klant kan geleiden naar een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg), als dat meer passend is.

BQR-Zorg streeft naar de juiste zorg op de juiste plek, zoveel als mogelijk is op basis van Advanced Care Planning. De kern: waarde gedreven passende zorg, waarbij generalistische zorg en specialistische zorg in balans zijn. Belangrijk daarbij is dat de zorg samen met en gezamenlijk rondom de client tot stand komt. Zorg is en blijft maatwerk.

Door ervoor te zorgen dat we ondanks de tekorten aan zorgverleners, toch fysieke zorg kunnen blijven leveren, maken we gebruik van digitale mogelijkheden. Daartoe hoort ook het implementeren van hybride zorgvormen, voor zover dit binnen de zorgvraag past.

Onze administratieve lasten hebben we met behulp van de SOW-subsidie weten terug te dringen, zodat er meer tijd overblijft voor het daadwerkelijk kunnen leveren van de zorg en daarmee het kunnen (blijven) voldoen aan de zorgbehoefte.

Samenwerking

De (wijk)verpleegkundigen en (wijk)verzorgenden onderhouden contacten met huisarts, ziekenhuis en de apotheek. Hoe beter de samenwerking, hoe korter de lijnen, ook met het ziekenhuis en het sociaal domein. Dat vergroot de kans op kwalitatief goede én doelmatige zorg.

Als de kennis en kunde van de wijkverpleegkundige op een specifiek onderdeel niet voldoende is, wordt tijdig de juiste deskundigheid geconsulteerd of ingezet. Leidraad hierbij zijn de zorgstandaarden en kwaliteitsstandaarden in de beroepsgroep. Het allerbelangrijkste is dat de klant een vast en deskundig aanspreekpunt heeft voor al zijn vragen over zijn hulpverlening.

Om de vraag aan zorg in de regio Eems Delta te kunnen verwezenlijken staan wij positief tegenover samenwerkingsverbanden, waarbij zorgaanbieders uit de regio samen hun krachten bundelen. Het vormen van een collectief zou daarbij tot een van de mogelijkheden behoren.

Duurzaamheid

Door digitaliseren van dossiers zijn wij nagenoeg papierloos. Overleggen en vergaderingen vinden zoveel mogelijk digitaal – in de vorm van video-meetings – plaats, zodat er minder reiskilometers gemaakt hoeven te worden. Op deze manier dragen wij als coöperatie al een steentje bij tot de maatschappelijke verduurzaming. Daarnaast blijven we kijken naar andere ‘duurzaamheidopties’.

Leren en opleiden

Wij zien het als onze maatschappelijke verantwoording om te blijven leren en te blijven opleiden. Al onze zorgverleners krijgen de ruimte om dit te doen en zijn proactief m.b.t het volgen van scholingen en cursussen. De opgedane kennis wordt zoveel mogelijk onderling gedeeld. BQR-Zorg is aan het onderzoeken of er (extra) stage- opleidings- scholingsplaatsen gerealiseerd kunnen worden.