‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Klachten en geschillen

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over geleverde zorg. Volgens de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) uit 2016 is iedere zorgaanbieder verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten over een gedraging van hem of van de voor hem werkzame personen jegens een cliënt, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen.

Coöperatie BQR-Zorg U.A. (en alle leden) zijn aangesloten bij Stichting Klachtenregeling, een onafhankelijke instantie voor klachtenregeling en geschillen. De onafhankelijke klachtenregeling- en geschilleninstantie heeft de taak de klacht of het geschil te begeleiden en tot een oplossing te brengen. Het oordeel van de geschilleninstantie is voor beide partijen bindend.

Cliënten kunnen daarnaast contact opnemen met de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Coöperatie BQR-Zorg u.a.

Cliënten kunnen de volgende stappen nemen.

Stap 1: In gesprek met de zorgverlener

We raden cliënten aan om eerst in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener. Vaak is het mogelijk om samen een oplossing te vinden.

Stap 2: Stichting Klachtenregeling

Wil de cliënt niet in gesprek met de zorgverlener, of komen ze er samen niet, dan kan de cliënt contact opnemen met de onafhankelijke Stichting Klachtenregeling. BQR-Zorg en alle medewerkers zijn hierbij aangesloten. Stichting Klachtenregeling heeft als taak de klacht of het geschil te begeleiden en tot een oplossing te brengen. Het oordeel van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Stap 3: Geschilleninstantie

Hebben stap 1 en stap 2 niet tot een oplossing geleid, dan kan de cliënt de Geschilleninstantie van de Stichting Klachtenregeling inschakelen. Deze instantie bekijkt en beoordeelt de geschillen tussen zorgvrager en zorgverlener. De cliënt kan deze geschilleninstantie ook inschakelen als de zorgverlener de klacht niet binnen drie maanden heeft afgehandeld.