‘Dicht bij iedereen die me dierbaar is’

bqr levert

Medezeggenschap

In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) is vastgelegd dat elke instelling een cliëntenraad moet hebben. Op dit moment is de cliëntenraad van Coöperatie BQR Zorg u.a. nog in oprichting. We roepen cliënten op zich hiervoor aan te melden.

Cliëntenraad

Cliënten of patiënten van een zorginstelling kunnen meepraten over het beleid van een zorginstelling. Dit kan via de cliëntenraad. Een cliëntenraad is een groep mensen die de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van een zorginstelling behartigt. Elke instelling moet een cliëntenraad hebben, dat is geregeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).

Via de cliëntenraad hebben cliënten en hun naasten invloed op het beleid van de zorginstelling. De raad praat, namens de cliënt, mee over bepaalde zaken en geeft advies. Dat is belangrijk, want de cliëntenraad kan als enige praten vanuit de ervaring van cliënten. Het bestuur van een zorginstelling moet bij beslissingen rekening houden met het advies van de cliëntenraad. Jaarlijks brengt de coöperatie verslag uit van de wijze waarop zij aan de Wmcz uitvoering heeft gegeven. Een afschrift hiervan is altijd bij ons op te vragen.

De cliëntenraad moet goed kunnen functioneren en heeft dan ook een aantal rechten:

Recht op informatie
De zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die zij voor haar taak nodig heeft.

Recht op overleg
De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

Recht om te adviseren
De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

Recht van enquête
De cliëntenraad kan de Ondernemingskamer vragen een onderzoek in te stellen naar mogelijk wanbeleid in een zorginstelling.