‘Met een beetje hulp kan ik gewoon thuis blijven wonen’

bqr verzorgt

Klachten en geschillen

De zelfstandige zorgverleners van BQR-Zorg doen hun uiterste best de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u als cliënt, naaste of mantelzorger niet tevreden bent. BQR-Zorg (en alle leden) zijn aangesloten bij een onafhankelijke instantie voor klachtenregeling en geschillen. Deze instantie heeft de taak de klacht of het geschil te begeleiden en tot een oplossing te brengen. Het oordeel van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

Cliënten hebben een wettelijk recht om een klacht in te dienen over de geleverde zorg. Volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uit 2016 is iedere zorgaanbieder verplicht een regeling te treffen voor de behandeling van klachten, en deze regeling op passende wijze onder de aandacht van zijn cliënten te brengen. De wet verplicht ook dat iedere zorgaanbieder een onafhankelijke Klachtenfunctionaris heeft voor de informele afhandeling van klachten.

Bent u niet tevreden over de geleverde zorg van BQR-Zorg of een van haar leden? Dan kunt u de volgende stappen nemen.

Stap 1: In gesprek met de zorgverlener

Het beste is om eerst in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener. Vaak is het mogelijk om samen een oplossing te vinden.

Stap 2: Stichting Klachtenregeling

Als u niet in gesprek wilt met de zorgverlener of u komt er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de Stichting Klachtenregeling. Dit is een onafhankelijke instantie voor klachtenregeling en geschillen. BQR-Zorg en alle medewerkers zijn hierbij aangesloten. Stichting Klachtenregeling heeft als taak de klacht of het geschil te begeleiden en tot een oplossing te brengen. Het oordeel van de geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

U kunt een klacht indienen bij Stichting Klachtenregeling via de website of door te bellen met (085) 201 70 28.

Stap 3: Geschilleninstantie

Hebben stap 1 en stap 2 niet tot een oplossing geleid, dan kunt u de Geschilleninstantie van de Stichting Klachtenregeling inschakelen. Deze instantie bekijkt en beoordeelt de geschillen tussen zorgvrager en zorgverlener.

U kunt deze geschilleninstantie ook inschakelen als de zorgverlener uw klacht niet binnen drie maanden heeft afgehandeld.

Raad van Bestuur

Daarnaast kunt u bij een klacht contact opnemen met de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Coöperatie BQR-Zorg u.a.:

mevrouw I.J.D. Querner
E-mail: info@bqr-zorg.nl
Telefoon: 06 1000 4594