‘Thuis ben ik geen patiënt,
maar een mens’

over bqr

Innovatie

Om te kunnen voorzien in de leemte in de regio is coöperatie BQR-zorg bezig een 2-ledige innovatie door te voeren, te weten:
  1. Procesinnovatie
  2. Digitalisering van de zorg

Procesinnovatie

Coöperatie BQR-Zorg zet in op procesinnovatie d.m.v. het optimaliseren van de bedrijfsprocessen conform onderzoek uit 2009 ‘Slimmer werken’. Dit rapport adviseert op basis van uitgebreid onderzoek meer in te zetten op het stimuleren van ‘slimmer werken’. Door bedrijven aan te zetten tot proces- en organisatorische innovaties kan een belangrijke bedrage geleverd worden aan de efficiency- en effectiviteitsverbetering in het werkveld. Simultaan wordt gekeken hoe de procesinnovatie middels inzet van (extra) ICT middelen kan worden bereikt. Gezien de krapte in de regio is het noodzakelijk kritisch te kijken naar de inzet van alle middelen, met name gezien de tendens betreffende ‘De Juiste Zorg op De Juiste Plek’.

Digitalisering van de zorg

Wij willen als dynamische, innovatieve, ondernemende en op de toekomstgerichte zorgorganisatie meebewegen met de tendens van de maatschappij. EHealth is de toekomst. Wij zijn, met behulp van een extern adviesbureau, een onderzoek gestart in hoeverre wij gebruik kunnen maken van de op dit moment beschikbare digitale middelen. Het adviesbureau zal onderzoeken op welke wijze uitwisselbaarheid van patiëntgegevens volgens de richtlijnen kan plaatsvinden, daarnaast wordt er gekeken in hoeverre wij eHealth opties als communicatieplatform kunnen implementeren in onze organisatie ten behoeve van het bevorderen van korte lijnen tussen cliënten, zorgverleners en betrokkenen.

In het kader van duurzaamheid zullen wij als organisatie zoveel mogelijk rekening houden met het milieu. We hebben ervoor gekozen zoveel mogelijk digitaal te communiceren in de ruimste zin van het woord en wij vragen alle betrokkenen dit ook te doen. Het milieu verdient in onze organisatie continue aandacht. Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te beperken, daar waar mogelijk zullen we materialen zo beperkt mogelijk inzetten, hergebruiken dan wel recyclen.