‘Thuis ben ik geen patiënt,
maar een mens’

over bqr

Missie en visie

BQR-Zorg vindt dat goede zorg belangrijk is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. We leveren meerwaarde aan het begrip thuiszorg door professionele zorg en hulp van hoge kwaliteit te bieden. We onderscheiden ons door met een vast, klein team van zorgverleners te werken. Zo kan de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener opgebouwd worden, wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Missie

BQR-Zorg biedt professionele zorg waarbij zorgvragers zo plezierig mogelijk kunnen leven, een kwalitatief waardig leven ervaren, zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen en regie houden over hun eigen leven.

Wijkverpleging

Voor de wijkverpleging ligt er een grote opgave. Vergrijzing, de toenemende zorgvraag, kortere ligduren in ziekenhuizen en de tendens om mensen zo lang mogelijk thuis te verzorgen, doen een groot beroep op wijkverpleging. Wijkverpleging verleent niet alleen individuele zorg, maar heeft ook aandacht voor de leef-, woon- en werksituatie van de cliënt. Ze zoekt samenwerking om maatschappelijke gezondheidsproblemen gericht aan te pakken. Door zorg en preventie te combineren, werkt wijkverpleging multidisciplinair en doelmatig aan het behouden en versterken van de gezondheid van de cliënt.

Samenwerkingspartners

De wijkverpleegkundige heeft als natuurlijke partner de huisarts. Hij of zij spreekt dagelijks een groot aantal cliënten en behandelt klachten. Huisartsen zijn vaak overbelast door de grote hoeveelheid individuele zorgvragen in hun spreekkamer. Ze hebben grote behoefte aan de nabijheid van verpleegkundigen en verzorgenden die met aandacht voor de leefsituatie de zelfredzaamheid thuis kunnen versterken. Ook voor apothekers, paramedici en behandelend specialisten is de wijkverpleegkundige belangrijk. Ze bevordert een goede uitvoering van de medische behandeling en helpt de cliënt weer op de been. Dankzij wijkverpleging kunnen mensen na een behandeling sneller thuiskomen om te herstellen. Wijkverpleging heeft samengevat een sleutelpositie in een gezondheidszorg die vanuit een maatschappelijk perspectief werkt aan doelmatige preventie en zorg voor gezondheidsvragen van mensen in hun wijk, dorp of regio.

Wij streven naar ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Integrale persoonsgerichte zorg vraagt gezamenlijke verantwoordelijkheid en samenwerking om het zorgpad voor de cliënt zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Binnen de mogelijkheden die wet- en regelgeving ons biedt, hebben wij binnen ons sociaal domein samenwerkingspartners gevonden, er is sprake van communicerende vaten. Binnen de mogelijkheden die we hebben, zullen wij in onze werkgebieden de planbare en onplanbare zorg volgens het ‘Gezamenlijk kader toekomstbestendige wijkverpleging’ proberen vorm te geven. Dit is een proces wat continu in beweging is. Tijdens de Coronacrisis is bijvoorbeeld nog meer duidelijk geworden dat zorgaanbieders de samenwerking moeten opzoeken om ervoor zorg te dragen dat ‘de Juiste Zorg op de Juiste Plek’ komt. Coöperatie BQR-Zorg heeft zich in die hoedanigheid aangesloten bij het www.coronathuisteam.nl. Het initiatief voor Het Corona Thuisteam is ontstaan vanuit het samenwerkingsverband tussen zorgaanbieders in samenwerking met ROAZ Groningen en een aantal zorgverzekeraars.

Visie

BQR-Zorg is een thuiszorgorganisatie die de zorgvrager en de omgeving centraal stelt. Door deze werkwijze kan de relatie tussen zorgvrager en zorgverlener opgebouwd worden. Dat komt de kwaliteit van de zorg ten goede. BQR-Zorg is opgericht door hulpverleners die vinden dat het beter kan en moet in de thuiszorg. Onze indicatiesteller (HBO5) stelt samen met de zorgvrager een zorgplan op. Deze wordt geheel op maat gemaakt, waarbij de zorgvrager nauw betrokken blijft bij de uitvoering hiervan. Regelmatig vragen wij hoe zorgvragers onze zorg ervaren, want onze ‘ cyclische’ zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de zorgvrager.

Cyclische zorg

Door het leveren van ‘cyclische zorg’ krijgt de zorgvrager structuur, zorg-, controle- en evaluatiemomenten waarbij de zorgvrager een gelijkwaardige zorgrelatie kan opbouwen met de zorgverlener, wat de kwaliteit van de zorg ten goede komt.

Wederkerige relatie

Kwalitatief goede zorg kenmerkt zich doordat er een wederkerige relatie is tussen zorgverlener en de zorgvrager. Aandacht, zorgzaamheid en zorgvuldigheid staan hierbij centraal. Aanvullende kernwaarden bij deze relatie zijn: generalistisch, persoonsgericht, continu en in de nabijheid van de cliënt, op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Alle zelfstandige zorgverleners van BQR-Zorg zijn professionals met de vereiste kwalificaties en nodige werkervaring.